Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38316
Title: Ảnh hưởng của mô đun biến dạng của lớp đất dưới mũi cọc lên sự phân bố tải trọng của mũi cọc trong móng bè cọc bằng phương pháp pdr và phương pháp phần tử hữu hạn
Authors: Võ, Văn Đấu
Võ, Phán
Trần, Văn Tuẩn
Lê, Minh Tâm
Keywords: Bè cọc
Phương pháp PDR
Tải trọng mũi cọc
Plaxis 2D
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.166-170
Abstract: Nội dung bài báo này tập trung vào việc tính toán sức chịu tải cực hạn của bè và nhóm cọc trong móng bè cọc, phân tích so sánh các phương pháp tính toán tỉ lệ phần trăm giữa sức chịu tải dưới mũi cọc với tổng tải tác dựng lên cọc (Pb/P,). Phương pháp tính toán giải tích (PDR) và phương pháp phân tử hữu hạn (Plaxis 2D) được sử dụng để nghiên cứu phân tích tính toán sức chịu tải của móng bè cọc, tỉ lệ ph/p, dựa theo các thông số từ thí nghiệm đất có trong thực tế tại thành phố Cần Thơ của Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng, khi mođun biến dạng của lớp đất dưới mũi cọc thay đổi tăng dần thì tỉ số Pb/Pt tăng theo. Phương pháp PDR và FE có sự đồng nhất tương đối trong việc phân tích móng bè cọc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38316
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.