Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38316
Nhan đề: Ảnh hưởng của mô đun biến dạng của lớp đất dưới mũi cọc lên sự phân bố tải trọng của mũi cọc trong móng bè cọc bằng phương pháp pdr và phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Võ, Văn Đấu
Võ, Phán
Trần, Văn Tuẩn
Lê, Minh Tâm
Từ khoá: Bè cọc
Phương pháp PDR
Tải trọng mũi cọc
Plaxis 2D
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.166-170
Tóm tắt: Nội dung bài báo này tập trung vào việc tính toán sức chịu tải cực hạn của bè và nhóm cọc trong móng bè cọc, phân tích so sánh các phương pháp tính toán tỉ lệ phần trăm giữa sức chịu tải dưới mũi cọc với tổng tải tác dựng lên cọc (Pb/P,). Phương pháp tính toán giải tích (PDR) và phương pháp phân tử hữu hạn (Plaxis 2D) được sử dụng để nghiên cứu phân tích tính toán sức chịu tải của móng bè cọc, tỉ lệ ph/p, dựa theo các thông số từ thí nghiệm đất có trong thực tế tại thành phố Cần Thơ của Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng, khi mođun biến dạng của lớp đất dưới mũi cọc thay đổi tăng dần thì tỉ số Pb/Pt tăng theo. Phương pháp PDR và FE có sự đồng nhất tương đối trong việc phân tích móng bè cọc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38316
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.