Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38330
Title: Nghiên cứu xác định mức độ phát thải một số chất ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng tại tỉnh An Giang
Authors: Hồ, Hương Thảo
Phạm, Thị Mai Thảo
Phạm, Thị Hồng Phương
Keywords: Rơm rạ
Đốt
Ô nhiễm
Không khí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.188-190
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng của các hộ nông dân sau vụ thu hoạch lúa. Nghiên cứu đã tiến hành đo đạc tại 3 cánh đồng lúa khác nhau trên địa bàn huyện châu Thành, tỉnh An Giang. Bụi PM25, PMJ0 được xác định bằng thiết bị lấy mẫu bụi cầm tay Sibata GT-331; CO2 NO2, SO2 được xác định bằng thiết bị đo nhanh khí thải Testo 350XL. Kết quả cho thấy, nồng độ CO cao gấp 1,3 -/- 3,1 lần so với QCVN 05:2013. Nồng độ NO, nằm trong giới hạn cho phép và cả ba thí nghiệm đều không phát sinh khí SO2. Nồng độ bụi PM,25, PM10 cao hơn nhiều lần so với nồng độ môi trường không khí nền (cao gấp 5,6 + 37,6 lần ở bụi PM23 và gấp 17,1 -/- 38,5 lần ở bụi PM10).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38330
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.