Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38354
Title: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học- công nghệ đến công bằng xã hội và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lương, Đình Hải
Keywords: Cách mạng khoa học - công nghệ
Cách mạng khoa học - kỹ thuật
Công bằng xã hội
Phát triển con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 4 .- Tr.3-12
Abstract: Công bằng và dân chủ đều là khát vọng của mọi xã hội, mọi quốc gia dân tộc có phân cực xã hội, hoặc có áp bức, bóc lột. Cả hai đều là thước đo tiến bộ xã hội, đều là giá trị chung của nhân loại, là mục tiêu phấn đấu của các xã hội hiện đại, đồng thời là động lực mạnh mẽ của sự phát triển của các quốc gia dân tộc và cộng đồng quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38354
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.