Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38386
Title: Vị trị chiến lược của Đà Nẵng nhận thức, ứng đối và hành động xâm lược của thực dân Pháp năm 1858
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Đà Nẵng
Vị trí chiến lược
Thực dân Pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 10 .- Tr.3-21
Abstract: Bài viết: Vị trí địa - kinh tế của Hội An, Đà Nẵng và Đàng Trong; Vị Trí địa - quân sự của Đà Nẵng; Vị Trí địa - chính trị Đà Nẵng; Nhận xét và kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38386
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.