Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38401
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam Dân
Authors: Lê, Đức Hoàng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tôn Trung Sơn
Chủ nghĩa tam dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 10 .- Tr.59-66
Abstract: Bài viết: Giai doạn từ Cách mạng Tân Hợi đến Quốc - Cộng hợp tác, Hồ Chí Minh bước đầu để ý đến cách mạng của Tôn Trung Sơn và Chủ nghĩa tam dân; Hơn hai năm hoạt động ở Quảng Châu, Hồ Chí Minh có diều kiện tìm hiểu sâu hơn về Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn; Giai đoạn 1927-1945, Hồ Chí Minh tiếp tục tìm hiểu và vận dụng sáng tạo tinh hoa Chủ nghĩa Tam dân mới vào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Sau năm 1945, Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyên và Dân tộc”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38401
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.