Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38479
Title: Đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo ở người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Thủy Trang
Cộng sự
Keywords: Đánh giá
Phơi nhiễm Clo
Người lao động
Cơ sở
Chế biến thủy sản
Miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.27-32
Abstract: Tại các công ty chế biến thủy sản, người lao động ngoài phải làm việc trong điều kiện chứa đựng nhiều yếu tố bất lợi, còn phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại thoát ra từ dung dịch sát trùng (Chlorine), trong đó nguy cơ phơi nhiễm với khí Clo là rất lớn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm khí Clo trên hai nhóm đối tượng người lao động có tiếp xúc và không tiếp xúc hoặc tiếp xúc rất ít với khí Clo ở 4 cơ sở chế biến thủy sản, theo phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: nhóm tiếp xúc có nồng độ phơi nhiễm lớn hơn gấp 8,5 lần so với nhóm đối chứng, 25/401 mẫu đo của nhóm tiếp xúc vượt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT. Sơ chế là bộ phận có nồng độ phơi nhiễm trung bình khí Clo ở người lao động lớn nhát, nồng độ trung bình là 1,124mg/m³.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38479
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.