Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38482
Title: Thực trạng mức độ tiếp xúc và thấm nhiễm Methly Ethyl Keton ở người lao động trong một số cơ sở sản xuất da giày
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Lưu, Phi Long
Long, Thùy Dương
Keywords: Thực trạng
Tiếp xúc
Thâm nhiễm
Methly Ethyl Kenton
Người lao động
Cơ sơ sản xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.49-56
Abstract: Methyl Ethyl Keton (MEK) là dung môi thuộc nhóm keton - nhóm chất gây bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm theo ILO - 2010) [3]. Theo khảo sát ban đầu cho thấy người lao động (NLĐ) làm việc trong các cơ sở sản xuất da giày có tiếp xúc MEK ở nồng độ tương đối cao, nhiều vị trí làm việc có nồng độ của MEK cao hơn tiêu chuẩn cho phép (Quy định 3733/2002/QĐ-BYT : >150mg/m³).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38482
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.