Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38484
Title: Xây dựng kỹ thuật định lượng Methyl Ethyl Keton trong nước tiểu, bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Lưu, Phi Long
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Xây dựng
Kỹ thuật
Định lượng
Methly Ethyl Kenton
Nước tiểu
Sắc ký khí khối phổ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.57-64
Abstract: Methyl Ethyl Keton (MEK) là dung môi thuộc nhóm keton - nhóm chất gây bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm (theo ILO - 2010) [3]. Theo khảo sát ban đầu cho thấy người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất da giày có tiếp xúc MEK ở nồng độ tương đối cao (nhiều vị trí làm việc có nồng độ của MEK cao hơn tiêu chuẩn cho phép (>150mg/m³). Theo Hiệp hội các nhà vệ sinh công nghiệp Mỹ (ACGIH - 2018) [4], [5], nồng độ MEK trong nước tiểu được sử dụng làm tiêu chuẩn giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với MEK trong môi trường lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38484
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.