Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38486
Title: Xây dựng quy trình kỹ thuật, phân tích 2,5-HD trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Lưu, Phi Long
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Xây dựng quy trình
Kỹ thuật
Phân tích
2,5-HD
Nước tiểu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.65-72
Abstract: Methyl n-Buthyl Keton (MnBK) là dung môi thuộc nhóm keton - nhóm chất gây bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm (theo ILO - 2010) [3]. Theo khảo sát ban đầu cho thấy trong môi trường làm việc của công nhân da giày có xuất hiện MnBK, nhưng hiện nay tại Việt Nam chưa có giám sát sinh học hay giám sát môi trường cho người lao động có tiếp xúc với chất này. Theo Hiệp hội các nhà vệ sinh công nghiệp Mỹ (ACGIH - 2018) [4], nồng độ 2,5-hexanedione (2,5-HD) trong nước tiểu được sử dụng làm chất giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với MnBK trong môi trường lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38486
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.