Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38489
Title: Kết quả điều tra một số dấu hiệu tầm hoạt động tay (dấu hiệu nhân trắc động) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Thị Bích Ngân
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Đức Hồng
Cộng sự
Keywords: Kết quả điều tra
Dấu hiệu
Tầm hoạt động tay
Nhân trắc động
Người Việt Nam
Lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.73-79
Abstract: Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp 18 thông số tầm hoạt động (THĐ) tay trên 9 mặt phẳng ngang theo tia góc 90° của 2973 đối tượng trong các ngành nghề nông-công nghiệp, học sinh-sinh viên và lao động tự do tại một số tỉnh thành thuộc miền Bắc và miền Nam. Từ kết quả đo trực tiếp và tính toán nội suy, đề tài đã cho ra bộ số liệu đầy đủ gồm: 270 thông số THĐ tay (với 72 bảng số liệu THĐ tay) trên 9 mặt phẳng ngang và các tia góc khác nhau (như trong Atlat 1997). Kết quả về THĐ tay của người miền Bắc và miền Nam được phân chia theo miền, giới (nam và nữ) và theo 5 nhóm tuổi. Các kết quả cũng chỉ ra có sự sai khác giữa nam và nữ, nhưng ở hầu hết các lớp tuổi, giữa các miền khảo sát sự chênh lệch nhau không có ý nghĩa thống kê.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38489
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.