Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38490
Title: Kết quả điều tra một số chỉ tiêu nhân trắc học (chỉ tiêu tĩnh) của người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Thị Bích Ngân
Nguyễn, Thị Hiền
Cộng sự
Keywords: Kết quả điều tra
Chỉ tiêu
Nhân trắc học
Chỉ tiêu tĩnh
Người Việt Nam
Lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và Môi trường Lao động;Số 01+02+03 .- Tr.80-87
Abstract: Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các chỉ tiêu cân nặng chiều cao đứng, chiều cao ngồi, rộng vai, rộng mông, dài tay và dài chân trên 5148 đối tượng thuộc các ngành nghề nông-công nghiệp, học sinh-sinh viên và lao động tự do tại một số tỉnh thành thuộc 3 miền Bắc-Trung-Nam. Qua kết quả số liệu đo trực tiếp và xử lý thống kê (với các giá trị trung bình cộng, SD và so sánh kiểm định giá trị trung bình) cho thấy, chiều cao trung bình hiện tại của người Việt Nam trưởng thành là 159,7±7,4cm (cao hơn khoảng 3cm so với Atlat 1986), trong đó nam cao 164,6±5,8cm, nữ cao 154,5±4,8cm; chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ khoảng 10cm. Cân nặng trung bình của Việt Nam trưởng thành là 54,93±8,9kg (cao hơn khoảng 8,6kg so với Atlat 1986), trong đó nam nặng 59,2±8,9kg và nữ nặng 50,8±6,6kg và có chỉ số khối cơ thể (BMI = 21,9 với nam và 21,3 với nữ) thuộc loại bình thường. Kết quả chỉ ra có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (t>1,96) về chiều cao đứng và cân nặng giữa nam và nữ, giữa các lớp tuổi. Tuy nhiên, không thấy có sự khác biệt giữa 3 miền về chiều cao đứng của cả nam và nữ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38490
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.