Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38503
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp ngành thực phẩm - đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Trần, Quỳnh Anh
Keywords: Công bố thông tin
Công bố thông tin tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Tập. 204, Số 09 .- Tr.16-20
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của 40 doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sở hữu nhà nước, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến mức độ công bố thông tin tài chính. Ngược lại, các nhân tố về khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thể hiện mối quan hệ ngược chiều.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38503
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.