Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38526
Title: Hiệu quả kháng vi sinh vật trên bề mặt sàn các bệnh viện tỉnh Quảng Nam của dung dịch nano bạc tinh dầu sả
Authors: Lương, Thị Tú Uyên
Nguyễn, Xuân Hoàn
Nguyễn, Thanh Quảng
Lương, Quý Phương
Nguyễn, Thị Như Thảo
Vũ, Ngọc Bội
Dương, Hồng Quân
Hoàng, Thái Hà
Trần, Quốc Đảm
Đặng, Xuân Cường
Keywords: Nano bạc
Tinh dầu sả
Kháng vi sinh vật
Bề mặt sàn bệnh viện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 19, Số 02 .- Tr.50-57
Abstract: Bài báo tập trung vào đánh giá hiệu quả kháng vi sinh vật (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albican, Aspergillus niger. Salmonella typhi) bề mặt sàn 03 bệnh viện (Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền) trên địa bàn linh Quang Nam của dung dịch nano bạc tinh dầu sả. Trong từng bệnh viện, mẫu được lấy ở 5 vị trí (4 góc và trung tâm sàn) của 3 phòng bệnh và thời gian lấy mẫu cách nhau 15 phút (0, 15 và 30 phút). Kết quả cho thấy, dung dịch nano bạc tinh dầu sả có hiệu quả kháng vi sinh vật trong khoảng thời gian 30 phút ớ cả 3 bệnh viện. Sau 15 phút phun sàn. bình quân số lượng s. aureus giảm 57%, E. coli giảm 51%, C. albican giảm 64%, A. niger giám 60% và S. typhi giảm 56% so với số lượng vi sinh vật tương ứng từng chủng ban đầu khi chưa phun sàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38526
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.