Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38546
Title: Nghiên cứu chiết xuất và khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ bền và màu của dịch chiết Betacyanins từ lá thài lài tía (Tradescantia pallida)
Authors: Trần, Nguyễn An Sa
Đoàn, Thị Minh Phương
Lê, Thị Kim Anh
Nguyễn, Võ Thảo Uyên
Lê, Công Hà Quí
Keywords: Thài lài tía (Tradescantia pallida)
Betacyanins
UV-Vis
Ethanol
Methanol
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghiệp và Thực phẩm;Tập 20, Số 01 .- Tr.107-116
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các điều kiện thích hợp trong quy trình chiết xuất betacyanins và khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ bền màu của dịch chiết betacyanins từ lá thài lài tía (Tradescantia pallida). Các yếu tố khảo sát bao gồm dung môi (nước, ethanol, methanol), điều kiện chiết xuất và tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (w/v). Tổng hàm lượng betacyanins (xác định bằng phương pháp quang phổ UV-Vis) sử dụng làm thông số kiểm soát quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng betacyanins trong dịch chiết cao nhất khi chiết xuất bằng methanol 50% với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (w/v) là 1:5, trong điều kiện siêu âm 15 phút ở 60 °C, công suất 200W. Dịch chiết thu được với tổng hàm lượng betacyanins cao nhất trong dịch chiết là (7,209 ± 0,061 (mg/L)). Bên cạnh đó, ảnh hưởng của pH đến màu sắc, cực đại hấp thu và độ bền của betacyanins chiết xuất từ lá thài lài tía cũng đã được khảo sát. Kết qua khao sát cho thấy, dịch chiết betacyanins từ lá thài lài tía có màu và cực đại hấp thu thay đổi theo pH, không bền trong môi trường kiềm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38546
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.