Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38559
Nhan đề: Determination of the acute toxicity of nickel (Ni) in water environment to zebrafish at different pH levels
Tác giả: Nguyen, Thi Hong
Chiang, Kung-Yuh
Bhattarai, Sanjit Kumar
Nguyen, Thi Hoai Thu
Huynh, Thi Tho
Ngo, Thi Anh Tuyet
Từ khoá: Acute toxicity
LC₅₀
Ecological toxicology
Nickel
Zebrafish (Danio rerio)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science Technology and Food;Vol. 20, No. 02 .- P.80-92
Tóm tắt: The environment has been facing numerous challenges from hazardous wastes, which discharged into water bodies, especially metals which threaten the aquatic life. Metal contents of these hazardous wastes are a threat to aquatic life. The disposal of toxic wastes, like heavy metals (Cd, Ni, Hg, Pb, As) into the water environment adversely affects the aquatic ecosystem and eventually find its way to humans through the food chain.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38559
ISSN: 0866-8132
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.