Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38573
Title: Ảnh hưởng của xử lý siêu âm tới quá trình thu nhận chế phẩm giàu protein trong bã nấm men bia
Authors: Phạm, Thị Thuỳ Dương
Nguyễn, Đức Vạn Bửu
Vũ, Thị Hường
Keywords: Chế phẩm giàu protein
Siêu âm
Bã nấm men bia
Protein
Hiệu suất chiết xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập 20, Số 02 .- Tr.131-141
Abstract: Bã nấm men là phụ phẩm của ngành công nghiệp sản xuất bia, được tách ra trong quá trình lên men chính và lên men phụ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng và tối ưu hóa một số yếu tố siêu âm tới quá trình chiết xuất nấm men từ bã nấm men bia. Các yếu tố đó là: tỷ lệ nấm men, thời gian siêu âm, mật độ năng lượng siêu âm. Kết quả cho thấy, điều kiện thích hợp là: tỷ lệ nấm men 46,90%, thời gian siêu âm 7,23 phút, mật độ năng lượng 2,29 w/g cho lượng protein cao nhất đạt 79,48 mg/g và hiệu suất đạt giá trị cao nhất là 71,03%. Kết quả nghiên cứu này bước đầu cung cấp các thông tin về các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sản xuất chế phẩm giàu protein trong bã nấm men bia, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường của quá trình sản xuất bia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38573
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.96.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.