Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3858
Title: Các hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất loài ban lá dính (Hypericum sampsonii Hance)
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Nguyễn, Duy Thuần
Phạm, Thị Vân Anh
Lê, Cảnh Việt Cường
Hà, Xuân Anh
Lê, Thị Liên
Hoàng, Lê Tuấn Anh
Nguyễn, Phan Hằng
Keywords: Hypericum sampsonii Hance
Quercetin-3-0- β-D-galactopyranoside
Quercetin-3'-0-β-D-galactopyranoside
Quercetin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.67-71
Abstract: Ba flavonoid được phân lập từ các bộ phận trên không của Hypericum sampsonii Hance đang phát triển ở Việt Nam, được thu thập tại tỉnh Bắc Cạn vào tháng 6 năm 2016, bằng cách chuẩn bị chromatograpy của chiết xuất ethylacetate thực vật. Chúng được xác định bằng 1D-, 2D-NMR trong tài liệu tham khảo, như: Quercetin-3-O-β-D-galactopyranoside (1). Quercetin-3'-0-β-D-galactopyranoside (2) và quercetin (3). Đây là báo cáo đầu tiên về các hợp chất (1) và (2) từ Hypericum sampsonii Hance.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3858
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_925.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.