Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38593
Title: Cơ sở hình thành chế độ sở hữu trong hiến pháp
Authors: Nguyễn, Quang Đức
Keywords: Chế độ sở hữu
Hiến pháp
Cơ sở tư tưởng
Cơ sở chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.8-14
Abstract: Sở hữu là một phạm trù rộng, là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của các ngành khoa học như kinh tế, triết học và luật học. Trong khoa học kinh tế, sở hữu được tiếp cận dưới giác độ của một phạm trú kinh tế - chính trị có nội hàm là mối quan hệ giữa người với người trong tổ chức sản xuất xã hội. Trong khi đó, các triết gia coi sở hữu như một mặt quan trọng của quan hệ sản xuất, gắn liền với một hình thái kính tế - xã hội nhất định. Tuy nhiên, trong khoa học luật, sở hữu được tiếp cận thông qua quan hệ pháp lý về tài sản. Các yếu tố căn bản hình thành chế độ sở hữu trong Hiến pháp, bao gồm: (I) cơ sở tư tưởng, (II) cơ sở chính trị; (III) cơ sở xã hội; (Iv) cơ sở pháp lý. Các yếu tố này được dùng để giải thích căn nguyên của sự xuất hiện chế độ sở hữu trong các bản Hiến pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38593
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.