Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38610
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay
Authors: Vũ, Hồng Anh
Nguyễn, Duy Linh
Keywords: Tiêu chuẩn
Thẩm quyền
Thủ thủ tục phân loại đơn vị hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.45-53
Abstract: Trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Các văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp, phân loại đô thị ở nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cho thấy, cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy định này nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa, ổn định của các đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38610
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.