Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38671
Title: Phòng chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lê, Phú Hà
Keywords: Lao động di trú
Cưỡng bức lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.19-24
Abstract: Lao động di trú là loại lao động dễ phát sinh lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bởi vì đặc thù của lao động này là lao động đi làm việc ở nước ngoài - môi trường làm việc có sự khác biệt so với mối trường làm việc tại chính nước họ (từ ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, các mối quan hệ lao động, cộng đồng...). Pháp luật lao động Việt Nam đã bao hàm nhiều quy định bảo vệ quyền của người lao động di trú, phòng, chống lao động cưỡng bức cho lao động di trú. Trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền của người lao động di trú, phòng, chống lao động cưỡng bức, chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về lĩnh vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38671
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.