Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38679
Title: Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước - thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Hoàng, Minh Hội
Keywords: Giám sát
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Giám sát và kiểm soát
Giám sát Mặt trận Tổ quốc
Giám sát các tổ chức chính trị- xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 21 .- Tr.14-20
Abstract: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có vị trí và vai trò quan trọng trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Hoạt động giám sát của các thiết chế này góp phần bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng lạm quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38679
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.