Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38688
Title: Thực tiễn thi hành pháp luật về thủy lợi và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Vinh Hà
Trần, Ngọc Hoa
Keywords: Pháp luật về thủy lợi
Quản lý thủy lợi
Đầu tư thủy lợi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 21 .- Tr.32-37
Abstract: Hoạt động thủy lợi đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp như Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khái niệm và cách tiếp cận hoạt động thủy lợi đã có nhiều thay đối. Vì vậy, cần phải có những đánh giá việc thực thi pháp luật và xác định rõ các thách thức để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy lợi đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38688
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.