Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38705
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí
Authors: Cao, Vũ Minh
Keywords: Luật báo chí năm 2016
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Nội dung thông tin trong hoạt động báo chí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.38-46
Abstract: Đẻ bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong hoat động báo chí thì xử phạt hành chính đuợc xem là một giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, việc xử phạt hành chinh đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí được thực hiện theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013. Trong bối cảnh Luật Báo chí năm 2016 đã có hiệu lực pháp luật thì Nghị định số 159/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo ra sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38705
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.