Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38708
Title: Về cơ chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Authors: Trần, Anh Tú
Keywords: Luật cạnh tranh
Vụ việc cạnh tranh
Tranh thủ giải quyết vụ việc cạnh tranh
Khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.52-57
Abstract: Nội dung quy định về quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh năm 2018 đã có khá nhiều thay đổi so với quy định cùa Luật Cạnh tranh năm 2004. Mặc dù chưa được thực thi, song các thay đổi này dường như vẫn chưa thực sự đủ tốt đế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực thi quyền khiếu nại của mình
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38708
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.