Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38710
Title: Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ở một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Keywords: Pháp nhân
Truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân
Thỏa thuận hoãn truy tố
Thỏa thuận miễn truy tố
Các quyền tố tụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.58-64
Abstract: Nhiều quốc gia trên thế giới quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, nhưng với thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân khác biệt, thể hiện qua hai mô hình: Mỹ và các quốc gia Civil Law. Sự khác biệt này được lý giải từ những triết lý khác nhau về vai trò của nhà nước, của cơ quan tư pháp, từ lịch sử và từ mục tiêu thực dụng hay lý tưởng của pháp luật. Hai mô hình trên có thể gợi mở về triển vọng áp dụng ở Việt Nam, khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân cơ bản vẫn dựa trên thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38710
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.