Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38711
Title: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam: nhận thức và định hướng chính sách
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Công nghiệp chế biến
Chế tạo ở Việt Nam
Định hướng chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 952 .- Tr.17-25
Abstract: Bẫy thu nhập trung bình thường xảy ra tại các nền kinh tế đang phát triển - khi mức lương tăng lên - trong khi khả năng cạnh tranh về giá giảm xuống, khó có thế cạnh tranh với các nền kinh tế đã phát triển về công nghệ, hay với các nền kinh tế có mức lương thấp hơn trong việc sản xuất hàng hóa giá rẻ. Xem xét quá trình phát triển của các nước chuyển đổi thành công từ nước thu nhập thấp lên nước thu nhập cao trong những thập niên trước, Việt Nam có thế rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích để tránh bẫy thu nhập trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38711
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.