Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38712
Title: Ủy quyền lập pháp trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Lập pháp
Ủy quyền lập pháp
Kiểm soát quyền lực
Hiến pháp
Quốc hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.3-9
Abstract: Ủy quyền lập pháp là việc Quốc hội giao cho Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản, điểm trong các đạo luật, bộ luật dưới hình thức nghị định và ban hành nghị định để quy định vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh và giao cho ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh quy định những vấn đề được Quốc hội giao. Tuy nhiên, để bảo đảm cho việc ủy quyền phù hợp với nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước là vấn đề cần được nghiên cứu, trao đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38712
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.