Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38719
Title: Nghiên cứu ứng xử của tấm bê tông cốt thép được gia cường bằng vật liệu FRP chịu tác dụng của tải trọng nổ bằng phần mềm ansys explicit dynamics (Researching the behavior of reinforced concrete slabs are strengthened by gluing FRP sheet under blast loading by ansys explicit dynamics software)
Authors: Ngô, Ngọc Thủy
Bùi, Ngọc Dung
Nguyễn, Quốc Hội
Keywords: Sóng nổ
FRP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 622 .- Tr.23-26
Abstract: Bài báo trình bày kết quả xác định giá trị ứng suất, biến dạng lớn nhất của sóng nổ tác dụng lên tấm bê tông cốt thép trong các trường hợp thay đổi chiều dày lớp vật liệu FRP gia cường, bằng cách sử dụng phần mềm Ansys Explicit Dynamics, và rút ra một số nhận xét.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38719
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.