Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38733
Title: Nghiên cứu quản lý xây dựng công trình chống ngập áp dụng cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Research on anti flood building management, an application for Ho Chi Minh City)
Authors: Lê, Trung Phong
Keywords: Công trình chống ngập
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 622 .- Tr.51-56
Abstract: Trong nghiên cứu này tác giả sẽ dùng phương pháp mô hình thống kê hiện đại - SPSS, để phân tích, đánh giá một cách hệ thống các thông tin liên quan đến quản lý xây dựng công trình chống ngập ở TP HCM, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể và nâng cao công tác quản lý xây dựng công trình chống ngập. Nghiên cứu sử dụng 5 biến: Quản lý/chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nguyên nhân khác để đánh giá mức độ ảnh hưởng lên biến phụ thuộc “Mức độ chậm trễ các công trình chống ngập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lần lượt là: Nguyên nhân khác, quản lý/chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu, tư vấn thiết kế với hệ số β tương ứng là 0.365, 0.306, 0.252, 0.181, 0.156.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38733
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.