Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38747
Title: Nghiên cứu thực nghiệm giải pháp gia cố nền đất yếu có cát san lấp bằng túi đất D - BOX (Experimental study on the bearing capacity of weak soil with tilling sand layer above using D-BOX soil bags)
Authors: Nguyễn, Sỹ Hùng
Hoàng Anh
Keywords: D-BOX
Cát san lấp
Đất yếu
Thí nghiệm bàn nén
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 622 .- Tr.85-89
Abstract: Bài báo nghiên cứu thực nghiệm giải pháp túi đất D-BOX để gia cường đất yếu có lớp cát san lấp. Cát san lấp lấy tại vị trí thí nghiệm cho vào trong các bao D-BOX, đặt xuống hố móng và đầm chặt. Kết quả thí nghiệm bàn nén hiện trường trên đất không gia cố và đất gia cố bởi một 1 và 2 lớp D-BOX cho thấy ở mức tải 240 kPa, độ lún đất gia cố giảm hơn 2 lần so với đất chưa gia cố. Đất chưa gia cố bị phá hoại ở cấp tải 160 kPa, trong khi đất gia cố chưa có dấu hiệu phá hoại ờ cấp tải 360 kPa và 400 kPa khi gia cố bằng 1 và 2 lớp D-BOX. Việc sử dụng túi D-BOX cũng làm giảm đáng kể độ lún dư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38747
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.