Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38766
Title: Ý định giảm thiểu sử dụng và xả thải túi nhựa của cộng đồng dân cư ven biển tại Vịnh Nha Trang: Vai trò của nhận thức tác hại túi nhựa và ý thức bảo vệ môi trường
Authors: Lê, Chí Công
Keywords: Cộng đồng
Môi trường
Túi nhựa
Ý định
Vịnh Nha Trang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.75-92
Abstract: Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp hai lý thuyết: Lý thuyết hành vi hoạch định và lý thuyết giá trị kỳ vọng. Một mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch được điều tra từ 222/250 cư dân ven biển tại Vịnh Nha Trang. Kết quả 9/9 giả thuyết được ủng hộ cho thấy ý định hành vi giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa của cộng đồng dân cư ven biển chịu tác động bởi nhận thức tác hại môi trường, nhận thức tác hại sức khỏe của túi nhựa, trách nhiệm môi trường, và kết cục tương lai; trong khi đó, thái độ với việc bảo vệ môi trường ven biển đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa các nhân tố trên. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm giúp cư dân ven biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch biển đảo, góp phần phát triển du lịch biển hướng đến tính bền vững tại Vịnh Nha Trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38766
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.