Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38776
Nhan đề: Tổ chức cơ quan soạn thảo các dự án luật nhìn từ kinh nghiệm một số nước
Tác giả: Hoàng, Minh Hiếu
Từ khoá: Cơ quan soạn thảo
Quy trình lập pháp
Dự án luật
Chương trình xây dựng luậ
Chương trình xây dựng luật
Pháp lệnh
Hoạch định chính sách;
Kỹ thuật soạn thảo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.56-64
Tóm tắt: Xuất phát từ quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa việc hoạch định chính sách và chuyển hóa chính sách thành các quy phạm pháp luật, ở các nước trên thế giới có hai mô hình tổ chức cơ quan soạn thảo các dự án luật là cơ quan soạn thảo độc lập và cơ quan soạn thảo kết hợp. Mỗi cơ quan có những ưu điểm và hạn chế nhất định, phù hợp với truyền thống xây dựng pháp luật ở các quốc gia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38776
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.