Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38777
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Toàn
Nguyễn, Văn Tâm
Đinh, Thị Trang
Tạ, Hoàng Sơn
Nguyễn, Thị Thu Hiên
Khuất, Diệu Huyền
Keywords: Dự án
Đối tác công tư
Cơ sở hạ tầng
Nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.22-29
Abstract: Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã và đang góp phần quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công. Bên cạnh những hiệu quả tích cực mang lại cho nền kinh tế đất nước và làm thay đổi diện mạo của các địa phương, việc triển khai thực hiện các dự án PPP còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Nghiên cứu này đã chỉ ra 42 nhân tố được chia thành 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp chỉ số quan trọng tương đối (The Relative Importance Index -RII), nhóm nghiên cứu đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của 42 nhân tố này đến sự thành công dự án PPP bằng dữ liệu thu được từ một cuộc khảo sát với số mẫu được phân tích là 216 mẫu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 12 nhân tố có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức ppp. Đây sẽ là cơ sở để Nhà nước, Nhà đầu tư và các bên hữu quan trong dự án có những chính sách phù hợp để đạt được hiệu quả tối đa khi thực hiện dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38777
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.