Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38786
Title: Chỉ tiêu đánh giá năng lực canh tranh của các ngân hàng thương mại trong điều kiện tái cơ cấu
Authors: Hà, Minh Sơn
Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
Tái cơ cấu
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.19-22
Abstract: Việc nghiên cứu nội dung và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) có ý nghĩa quan trọng giúp các NHTM nâng cao nhận thức trong việc thường xuyên xem xét, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình để nhận diện những bất lợi, những lợi thế, cơ hộl và thách thức so với các đối thủ khác. Từ đó, đề ra các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM, đặc biệt trong điều kiện tái cơ cấu các NHTM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38786
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.