Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38787
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.Hồ Chí Minh
Authors: Hà, Văn Dũng
Nguyễn, Lan Hương
Phạm, Hải Nam
Keywords: Sinh viên
Internet banking
Nhân tố
Hiệu quả
Hữu ích
Chi phí.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.29-33
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM. Trên cơ sở đó nhóm tác giả đề xuầt một số giải pháp nhằm thu hút đối tượng khách hàng là sinh viên sừ dụng dịch vụ internet banking. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu được thu thập từ 466 khách hàng là sinh viên đã sử dụng dịch vụ internet banking. Phương pháp phân tích nhân tố, phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố Hiệu quả mong đợi, Cảm nhận sự hữu ích và Chi phí sử dụng có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên; trong đó, nhân tố tác động mạnh nhất là Hiệu quả mong đợi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38787
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.