Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38790
Title: Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Phan, Thanh Huyền
Trần, Thị Kim Chi
Phạm, Văn Cà
Keywords: Tổ chức công tác kế toán
Doanh nghiệp nhỏ vả vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.17-20
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tổ chức công tác kế toán tại các DNNVVkhu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các DNNVV khu vực ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 08 nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các DNNVV khu vực ĐBSCL: khung pháp lý về ké toán; đốt tượng sử dụng thông tin kế toán; quan tâm của chủ doanh nghiệp; hệ thống kiểm soát nội bộ; năng lực nhân viên kế toán; ứng dụng công nghệ thông tin; quy mô doanh nghiệp; các dịch vụ tài chính kế toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38790
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.