Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38801
Title: Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào kế toán tài sản cố định ở Việt Nam
Authors: Ngô, Thanh Hoàng
Ngô, Thị Thùy Quyên
Keywords: Kênh phân phối
Dịch vụ thanh toán - bán lẻ
Tổ chức quản trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.21-24
Abstract: Việc ban hành và áp dụng thống nhất các chuẩn mực kế toán công (CMKTC) nhằm quản lý tài chính công theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù họp với thông lệ quốc tế và thực trạng nền kinh tế là một yêu cầu cơ bản đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt trong dự án “Cải cách quản lý tài chính công”. Trong hệ thống chuẩn mực kế toán công, các chuẩn mực kế toán công về tài sản cố định (TSCĐ) là những chuẩn mực cơ bản cần được ban hành và áp dụng trước mắt. Mục tiêu của bài viết này là đưa ra những phân tích cơ bản về chuẩn mực kế toán công về TSCĐ và khả năng áp dụng tại Việt Nam trong điều kiện thi hành Luật ngân sách nhà nước (NSNN), Luật kế toán mới 2015.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38801
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.