Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826
Title: Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán sức kháng ma sát đơn vị cho cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thanh Danh
Trần, Văn Thân
Trần, Tuấn Anh
Keywords: Cọc khoan nhồi
Phụt vữa
Công thức quan hệ
Sức kháng ma sát đơn vị
SPT
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.140-144
Abstract: Nghiên cứu này đề xuất mô hình đơn giản để tính toán sức kháng ma sát đơn vị theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho loại cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên bằng phương pháp phân tích ngược kết quả sức chịu tải từ thí nghiệm O-cell hiện trường của một cuộc thể có sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên thi công tại một công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích đã đưa ra quan hệ f,=8.76Nsᵖт có thể sử dụng để dự đoán hợp lý sức kháng ma sát đơn vị cho loại cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên của khu vực địa chất nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.