Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38855
Title: Giải pháp cao độ nền và thoát nước mặt ứng phó ngập lụt do biến đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh Bình Dương theo cấu trúc tầng bậc
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Cao độ nền và thoát nước mặt
Ứng phó ngập lụt do biến đổi khí hậu
Cấu trúc tầng bậc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.159-162
Abstract: Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực của hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai. Dựa trên các vấn đẽ ngập lụt do biến đổi khí hậu (BĐKH) và yêu cầu phát triển các đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho thấy sự cần thiết nghiên cứu các giải pháp cao độ nền và thoát nước mặt ứng phó ngập lụt theo cấu trúc tầng bậc. Cụ thể, các giải pháp nghiên cứu từ cấp độ tổng thể đến cụ thể, từ xa đến gần (cấp vùng, cấp tỉnh, cấp đô thị) theo hướng đảm bảo tận dụng điều kiện tự nhiên riêng biệt để lựa chọn cấp độ ứng phó phù hợp với chức năng sử dụng đặc thù từng khu vực phát triển đô thị (cấp cao, cấp tiêu chuẩn, cấp thấp).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38855
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.