Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38875
Title: Một số nội dung Hình học Sơ cấp tiếp cận theo hương hiện đại.
Authors: Lâm, Quốc Anh
Phan, Thị Ngọc Trâm
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: “Cơ sở lý luận” Sơ lược về các nội dung hình học; Mô hình xạ ảnh; Mô hình xạ ảnh trong không gian Affine. Chương 2: “Tiếp cận một số nội dung Hình học Sơ cấp theo hướng hiện đại”. Hình học Sơ cấp dưới quan điểm Hình học Cao Cấp: Định nghĩa và tính chất trong Hình học Affine, Hệ tọa độ Descartes, Phép chiếu song song từ mặt phẳng lên mặt phẳng, Dạng tổng hợp bất đẳng thức; Chuyển giao một số kết quả của Hình học Cao cấp vào Hình học Sơ cấp: Định lý Menelaus, Định lý Desagues, Định lý Pappus, Định lý Pacal, Định lý Ceva. Chương 3: “Hình học Sơ cấp trong mối quan hệ của Không gian Phức và Ứng dụng” Định lý Đa diện Euler; Đường thẳng Euler, Đường tròn Euler.
Description: 83 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38875
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.