Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38881
Title: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều.
Authors: Lê, Phương Thảo
Ngô, Thị Thủy
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Hệ thống các khái niệm của biến ngẫu nhiên. Chương 2: Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên để hình thành nên biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Chương 3: Khái quát biến ngẫu nhiên nhiều chiều thông qua biến ngẫu nhiên hai chiều, làm rõ các đặc trưng và trình bày các ví dụ.
Description: 82 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38881
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.