Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38916
Title: Ứng xử của liên kết không cắt Crestbond: Nghiên cứu mô phỏng số
Authors: Đào, Duy Kiên
Nguyễn, Xuân Đôn
Chu, Thị Hải Vinh
Nguyễn, Thanh Hưng
Keywords: Kết cấu liên hợp
Liên kết không cắt
Thí nghiệm mẫu nhỏ
Phân tích phần tử hữu hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 625 .- Tr.23-26
Abstract: Mô phỏng thí nghiệm Push-Out được thực hiện bằng phần mềm ANSYS16. Ba loại mô hình vật liệu tương ứng với bê tông, thép tấm và cốt thép được hiệu chỉnh và đưa vào mô phỏng. Mô hình phân tích ba chiều đầy đủ (full 3D) được xây dựng. Kích thước của mô hình được lấy gần giống như mẫu thí nghiệm sau khi bỏ qua một số chi tiết không quan trọng. Phần bản bê tông được mô tả bằng phần tử SOLID65, thép kết cấu được thay thế bằng phần tử SOLID185. Việc thực hiện mô phỏng phần tử hữu hạn cho thí nghiệm Push-Out (PO) đến nay vẫn còn là thách thức lớn bởi vì tại vùng chịu lực bê tông có trạng thái ứng suất kéo - cắt rất phức tạp. Việc mô phỏng ứng xử phi tuyến tương đối khó khăn. Do đó, nghiên cứu này trình bày phạm vi ứng xử của mô hình làm việc trong miền đàn hồi (tuyến tính). Kết quả mô phỏng nhằm đánh giá ứng xử của liên kết bao gồm: Xác định sự phân bố của lực cắt và mức độ ảnh hưởng của liên kết đến khả năng chịu lực, phạm vi phân bố ứng suất nén và kéo trên tấm liên kết perfobond.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38916
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.