Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38961
Title: Ảnh hưởng của SiO₂ và AI₂O₃ đến cường độ chịu nén của vữa geopolymer
Authors: Nguyễn, Tấn Nô
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Nano-Alumina
Nano-Silica
Thủy tinh lỏng
Vữa Geopolymer
Xi măng Portland
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 625 .- Tr.166-169
Abstract: Vật liệu Geopolymer được biết đến như vật liệu Pozzolan có thể thay thế một phần hay toàn bộ xi măng Portland trong các ứng dụng của ngành xây dựng. Với nguyên liệu ban đầu giàu SiO₂, AI₂O₃, như tro bay, tro trấu, Nano-Silica và dung dịch kiềm hoạt hóa như NaOH, KOH, Ca(OH)₂ tham gia vào chuỗi phản ứng Geopolymer hóa tạo cường độ cho vữa. Từ đó, bài báo khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng SiO₂ và AI₂O₃ đến sự phát triển cường độ của vữa Geopolymer tro bay, khi sử dụng phụ gia Nano-Silica và Nano-Alumina. Kết quả nghiên cứu trong phòng cho thấy, cường độ chịu nén của vữa đạt giá trị lớn nhất bằng 28.62 MPa sau 7 ngày bảo dưỡng, với tỷ lộ SiO₂/AI₂O₃ bằng 0.783, hàm lượng dung dịch hoạt hóa so với tro bay bằng 0.5 và tỷ lệ Nano-Silica/Nano-Alumina là 0.5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38961
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.