Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39017
Title: Hệ số độ tin cậy cho phương pháp đề xuất về sức chịu tải của cọc đơn trong nền cát tỉnh Bình Định có xét hóa lỏng do động đất
Authors: Hứa, Thành Thân
Nguyễn, Ngọc Phúc
Trần, Thị Thanh
Keywords: Nền cát
Tần số
Chỉ số áp lực nước lỗ rỗng
Phương pháp Pellenius
Phương pháp Hứa
Động đất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.30-35
Abstract: Nội dung bài báo là tính toán sức chịu tải của cọc theo các phương pháp có xét đến hóa lỏng cho các cấp động đất, trong đó có đề xuất phương pháp tính toán của Hứa. Giá trị sức chịu tải dọc trục của cọc có xét hiện tượng hóa lỏng với cấp động đất (M = 6.5, M = 8.0) tính theo một số phương pháp thì phương pháp Kellenius et al. cho giá trị lớn nhất và phương pháp Hứa cho giá trị gần nhỏ nhất với tần số f là 1 Hz, tần số f là 2 Hz. Giá trị hệ số tin cậy PT và xác suất an toàn Ps càng lớn khi M càng lớn. Giá trị pT tính theo phương pháp Pellenius ct al. là nhỏ nhất và phương pháp Hứa là lớn nhất. Phương pháp Hứa cho giá trị xác suất an toàn Ps lớn hơn 99% (M = 6.5. M = 8.0) khi tần số f là 1 H/. và tần số f là 2 Hz.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39017
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.