Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39040
Title: Phát triển mô hình động lai ghép thuật toán đàn kiến vào tối ưu hóa bố trí mặt bằng công trường thay đổi linh hoạt theo tiến độ dự án
Authors: Phạm, Vũ Hồng Sơn
Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Thuật toán lai ghép
Mô hình lai ghép
Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến
Thuật toán tìm kiếm thức ăn của vi khuẩn
Thuật toán hoán đổi theo cặp
Đa mục tiêu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.85-90
Abstract: Lập kế hoạch bố trí hiệu quả cho công trường xây dựng là cơ sở để thực hiện dự án thành công, giúp tăng năng suất và mức độ an toàn cho các hoạt động công trường. Vẫn để bố trí công trường xây dựng-Construction site layout problem (CSLP) là một vấn đề tối ưu hóa phức tạp liên quan đến nhiều mục tiêu, phát triển đáng kể về kích thước khi số lượng cơ sở và các ràng buộc tăng lên. Khi quá trình xây dựng phát triển, bố trí công trường xây dựng có thể cần phải được tổ chức lại trong các khoảng thời gian khác nhau để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Để giải quyết sự phức tạp của vấn đề này, nhiều nghiên cứu dựa trên phương pháp Meta-heuristic đã được thực hiện, nhưng vẫn luôn có những nhược điểm và cần được cải tiến để tối ưu hơn. Nghiên cứu này đề xuất một mô hình lai ghép Meta-heuristic mới, thuật toán tối ưu hóa đàn kiến Ant colony Optimization (ACO) kết hợp với thuật toán tìm kiếm thức ăn của vi khuẩn Bacterial foraging algorithm (BFA) và thuật toán hoán đổi theo cặp Pair-Wise Exchange Heuristic (PWFH).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39040
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.