Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39055
Title: Giá trị nhân văn trong luật tục của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Qua nghiên cứu lĩnh vực hôn nhân và gia đình)
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Giá trị nhân văn
Luật tục
Dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
Hôn nhân và gia đình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Tập 176, Số 115 .- Tr.113-118
Abstract: Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy nhiên cơ bản nước ta vẫn là nước nông nghiệp. Nông dân và nông thôn vẫn là địa bàn trọng yếu đóng vai trò quyết định trong xã hội. Thiết chế buôn làng hiện là tổ chức xã hội cơ bản và cổ truyền nhất vẫn được duy trì và phát huy vai trò trong xã hội Tây Nguyên hiện tại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39055
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.