Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101
Nhan đề: Sự phát triển cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường đặc trưng của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn, Lê Thi
Hoàng, Đức Thảo
Nguyễn, Hải Châu
Đỗ, Thắng
Từ khoá: Bê tông
Cường độ bám dính
Cốt GFRP
Điều kiện đặc trưng ven biển
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.63-68
Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường ven biển đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu trong vòng 2 năm cho thấy: Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán gia tăng theo thời gian và cho giá trị Cường độ bám dính lớn nhất ở hàm lượng silica fume 5,0%; có sự tương quan giữa Độ suy giảm Cường độ bám dính của mẫu cốt GFRP đối chứng bảo dưỡng trong phòng thí nghiệm và mẫu bảo dưỡng trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm còn cho thấy môi trường nước mặn, có tính phèn (pH, độ mặn, nhiệt độ, chu trình khô - ướt) hầu như không ảnh hưởng đến Cường độ bám dính của cốt GFRP.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.