Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102
Nhan đề: Pháp luật về giám sát hoạt động chấp hành ngân sách Nhà nước
Tác giả: Nguyễn, Thị Mai Dung
Nguyễn, Thị Huệ
Từ khoá: Pháp luật giám sát
Kỹ năng giám sát
Ngân sách nhà nước
Hoạt động chấp hành
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.45-49
Tóm tắt: Pháp luật về giám sát hoạt động ngân sách nhà nước quy định những phương thức, cách thức để các chủ thể thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, việc giám sát hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về tài chính - ngân sách và kỹ năng giám sát ngân sách là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện một nền tài chính quốc gia minh bạch, hiệu lực và đạt hiệu quả cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39102
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.