Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39131
Title: Quản lý Nhà nước cho công nhân tại các khu công nghiệp
Authors: Nguyễn, Đình Phúc
Bùi, Thị Hơn
Keywords: Quản lý nhà ở
Phát triển nhà ở
Công nhân
Khu công nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.91-95
Abstract: Nhà ở là một trong những vấn đề cốt lõi của chiến lược an sinh xã hội ở mỗi quốc gia. Quản lý và phát triển nhà ở cho giai cấp công nhân và tầng lớp nhân dân lao động là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội. Tuy nhiên, với giai cấp công nhân, tầng lớp nhân dân lao động trong các khu công nghiệp hiện nay, vấn đề nhà ở đang là một trong những vấn đề rất bức thiết, khi mà thu nhập của họ còn thấp, trong khi chính sách về nhà ở do Nhà nước ban hành còn bất cập. Việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân nói riêng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, vì vậy, cần có các giải pháp đồng bộ để nâng cao hoạt động quản lý nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39131
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.